Skip to content

Randomizowane badanie kliniczne blokerów wapniowych (Lidoflazine) w leczeniu osób po zawale serca cd

11 miesięcy ago

533 words

Po zatrzymaniu z powodu nietolerancji krążenia wlew badany został wznowiony tylko wtedy, gdy badacz uznał, że pacjent jest wystarczająco stabilny, aby go tolerować. Czas trwania incydentu niedokrwiennego lub beztlenowego oceniano retrospektywnie i obejmował czas trwania zatrzymania (okres, w którym nie było spontanicznego pulsu i nie wykonywano resuscytacji krążeniowo-oddechowej), czas trwania resuscytacji krążeniowo-oddechowej (okres, w którym nie było spontaniczny puls podczas wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej) oraz czas trwania niedotlenienia (okres poprzedzający zatrzymanie akcji serca lub bezpośrednio po przywróceniu spontanicznego krążenia, w którym doszło do poważnego niedociśnienia lub hipoksemii). Okresy te zostały jak najdokładniej oszacowane przez badacza szpitalnego po rozmowach ze świadkami zdarzenia, personelem pogotowia ratunkowego i personelem szpitala. Chociaż precyzyjna ocena była często trudna, oczekiwano, że niedokładności będą zrównoważone między obiema grupami w procesie randomizacji.
Odzyskanie funkcji mózgowej, głównego punktu końcowego badania, oceniano za pomocą pięciopunktowej skali wyników, zmodyfikowanej z kategorii wyników stosowanych w Skali Glasgow Coma. 32, 36. Na podstawie uzyskanych kategorii sprawności mózgowej pacjenci otrzymali stopień 1, jeśli byli przytomni i czujni ze zwykłą funkcją lub tylko niewielką niepełnosprawnością, oceną 2, jeśli byli przytomni i czujni z umiarkowaną niepełnosprawnością, oceną 3, jeśli byli przytomni z ciężką niepełnosprawnością, oceną 4, jeśli byli w stanie śpiączki lub w trwałym stanie wegetatywnym, lub stopnia 5, jeśli byli martwi w mózgu.
Dla każdego pacjenta, funkcje mózgowe i ogólną oceniano 1, 2, 3, 5, 7 i 14 dni oraz 1, 3 i 6 miesięcy po zatrzymaniu. Stan pacjenta przed aresztowaniem został ustalony retrospektywnie, przeprowadzając wywiady z członkami rodziny. Pełne badanie neurologiczne, które służyło do potwierdzenia oceny kategorii sprawności mózgowej, oraz pełne ogólne badanie lekarskie zostały wykonane w każdym punkcie kontrolnym przez badacza szpitalnego. Podczas gdy pacjent pozostawał w stanie śpiączki, codziennie oceniano ciężkość śpiączki, stosując skalę Glasgow Coma Scale, 37 i odruchy pnia mózgu32.
Śmiertelność w obu grupach była porównywana po każdych 20 zgonach. Wczesna (24-godzinna) śmiertelność była porównywana między grupami po tym, jak co 50 pacjentów zostało zrekrutowanych. Dokonano niezbędnych korekt statystycznych do wstępnie przypisanych poziomów alfa dla tych analiz przejściowych.38, 39 Częstość powikłań, takich jak niedociśnienie i oparcie, była okresowo określana tabelą. Ustanowiono procedury powiadamiania głównego badacza, komitetu sterującego i Komitetu Monitorującego National Institutes of Health o znacznych różnicach między grupami.
Aby określić, czy poprawa odzyskiwania mózgowego lidoflazyny, odsetek pacjentów w każdej kategorii sprawności mózgowej w każdym okresie obserwacji porównano między grupami, stosując test rangowy dwóch próbek z Manna-Whitneya. Porównania przeprowadzono również przy użyciu pomiar dychotomiczny uzyskany dzięki połączeniu pacjentów w normalnej kategorii sprawności mózgowej (stopień 1) z chorymi w kategorii osób z umiarkowaną niepełnosprawnością (stopień 2) w celu stworzenia grupy z dobrym zdrowiem mózgowym oraz połączeniem pacjentów zakwalifikowanych do grupy osób z ciężkim upośledzeniem (stopień 3 ) z tymi, którzy zostali sklasyfikowani jako w stanie śpiączki (stopień 4), aby utworzyć grupę ze słabym zdrowiem mózgu
[więcej w: jak obliczyć rozmiar stanika, ketrel lek, kamnet ]

0 thoughts on “Randomizowane badanie kliniczne blokerów wapniowych (Lidoflazine) w leczeniu osób po zawale serca cd”