Skip to content

Diagnoza z rozmazu krwi ad 5

11 miesięcy ago

483 words

Panel B pokazuje zespół mielodysplastyczny z komórką blastyczną (strzałka) i dwoma neutrofilami, które mają hypolobulated jądro, z których jeden jest dwujądrowy, a drugi hypogranularny. Panel C pokazuje zespół mielodysplastyczny z anizocytozą, poikilocytozą, makrocytami, stomatocytami i erytrocytem z widocznymi ciałami Pappenheimera (strzałka); rozmaz jest również dimorficzny, pokazując zarówno dobrze hemoglobinowane makrocyty, jak i hypochromowe mikrokity. Panel D przedstawia wrodzoną anemię dyserytropoetyczną typu z anizocytozą, poikilocytozą i niektórymi makrocytami. Wszystkie okazy zostały poplamione plamą May-Grünwald-Giemsa. Rozmaz krwi ma ogromne znaczenie w diagnostyce różnicowej niedokrwistości makrocytów. U pacjentów, u których występuje niedobór witaminy B12 lub kwasu foliowego, rozmaz krwi wykazuje nie tylko makrocyty, ale także owalne makrocyty i neutrofile z hipersegmentacją (Figura 3A i pokaz slajdów). Gdy niedokrwistość jest cięższa, może występować znaczna poikilocytoza z poikilocytami łzowymi i fragmentami krwinek czerwonych. Chociaż te stany niedoboru są obecnie zwykle rozpoznawane na podstawie oznaczeń witaminy B12 i kwasu foliowego, rozmaz krwi pozostaje ważny z dwóch powodów. Po pierwsze umożliwia szybką wstępną diagnozę i rozpoczęcie właściwego leczenia u pacjentów z ciężką anemią, podczas gdy wyniki testu są w toku. Po drugie, czasami zdarzają się pacjenci z klinicznie istotnym niedoborem witaminy B12 pomimo normalnego wyniku testu. Ta rozbieżność występuje, ponieważ znaczna część witaminy B12, która jest mierzona w teście, jest związana z haptokorryną, podczas gdy funkcjonalna witamina B12, która jest związana z transkobalaminą, w znacznie mniejszym stopniu przyczynia się do oznaczenia całkowitej witaminy B12.
Podobnie, u pacjentów pojawia się czasem ostry niedobór kwasu foliowego, nawet jeśli całkowity poziom kwasu foliowego w czerwonych krwinkach pozostaje prawidłowy. Obserwacja rozmazu krwi, która jest typowa dla niedokrwistości megaloblastycznej pomimo normalnych testów, wskazuje, że potrzebne są dalsze badania i próba leczenia. Choroba wątroby i nadmierne spożycie etanolu są częstymi przyczynami makrocytozy, przy czym rozmaz krwi zwykle przedstawia raczej okrągłe niż owalne makrocytów i pozbawiony hipersegmentalnych neutrofili; mogą również występować komórki docelowe i stomatocyty.
U pacjentów w podeszłym wieku zespoły mielodysplastyczne są ważną przyczyną makrocytozy. Cechy rozmazu krwi, które mogą wskazywać na rozpoznanie, obejmują hypogranularne lub niedobarwione neutrofile (Figura 3B), komórki blastyczne (Figura 3B), płytki olbrzymie lub hypogranularne, ciała Pappenheimera (Figura 3C) i obecność mniejszej populacji hipochromowych komórek mikrokrycznych , prowadząc do rozmazu dimorficznego (Figura 3C). Niedokrwistość makrocytarna wynikająca z wrodzonej niedokrwistości dyserotropoetycznej powoduje również charakterystyczny rozmaz krwi z uderzającą poikilocytozą (ryc. 3D). Gdy makrocytoza jest wynikiem hemolizy lub niedawnej utraty krwi, rozmaz krwi wykazuje polichromazję, która wynika ze zwiększonej liczby retikulocytów.
Anemia mikrocytowa
Rycina 4. Ryc. 4. Zmiany w czerwonych komórkach z zatruciem ołowiem i hemoglobinopatiami. Panel A pokazuje erytrocyt z wybitnym bazofilowym stipplingiem (strzałka), w wyniku zatrucia ołowiem
[więcej w: proteza częściowa osiadająca, nietolerancja kazeiny, korekta oczu cena ]
[podobne: polimed opole, tehaco, polineuropatia alkoholowa ]

0 thoughts on “Diagnoza z rozmazu krwi ad 5”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu prześcieradło jednorazowe[…]