Skip to content

Atorwastatyna u pacjentów z cukrzycą typu 2 poddawanych hemodializie cd

1 rok ago

542 words

Poziomy lipidów zmierzone po randomizacji nie zostały uwolnione do miejsc klinicznych. Jeśli poziom cholesterolu LDL spadł poniżej 50 mg na decylitr (1,3 mmol na litr), dawkę atorwastatyny zmniejszono do 10 mg na dobę. Aby utrzymać oślepienie, losowo wybrany osobnik z grupy placebo otrzymał identyczne zmniejszenie dawki. Jedna osoba w centralnym laboratorium, która miała dostęp do kodu randomizacji, kontrolowała zmiany w dawce. Gdy pacjent osiągnął pierwotny punkt końcowy, badany lek można było zastąpić terapią aktywną statyną. Szczegóły dotyczące projektu badania zostały opisane wcześniej.12,13 Punkty końcowe
Punkty końcowe badania i poważne zdarzenia niepożądane były stale monitorowane i zgłaszane organizacji badawczej zajmującej się umowami. Każdy punkt końcowy został rozstrzygnięty przez trzech członków komitetu końcowego na podstawie wcześniej określonych kryteriów, które są częścią protokołu badania. Wszystkie analizy pierwotnych i wtórnych punktów końcowych były oparte na klasyfikacji przez komitet końcowy, który został uzgodniony w drodze konsensusu lub większością głosów. Wszyscy członkowie komisji byli zaślepieni przydziałami leczenia do 13 sierpnia 2004 r. Pierwszorzędowym punktem końcowym był zgon z przyczyn sercowych, śmiertelnego udaru, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego lub udaru niezakończonego zgonem, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpiło jako pierwsze. W analizie uwzględniono tylko jedno zdarzenie na osobnika. Zawał mięśnia sercowego został zdiagnozowany, gdy spełnione zostały dwa z następujących trzech kryteriów: typowe objawy; podwyższony poziom enzymów sercowych (tj. poziom kinazy kreatynowej MB powyżej 5 procent całkowitego poziomu kinazy kreatynowej, poziom dehydrogenazy mleczanowej 1,5 razy górna granica normy lub poziom troponiny T większy niż 2 ng na mililitr ); lub zmiany diagnostyczne na elektrokardiogramie. Spoczynkowy elektrokardiogram rejestrowano co sześć miesięcy i oceniano przez niezależnych kardiologów z karty monitoringu elektrokardiograficznego, zgodnie z systemem klasyfikacji Minnesota dla elektrokardiogramu (kody 1-1-1 do 9-2 dla zespołu QRS, odcinka ST lub T -falowe zmiany). Elektrokardiogram dokumentujący cichy zawał serca uznano za dowód pierwszorzędowego punktu końcowego.
Udar definiowano jako deficyt neurologiczny trwający dłużej niż 24 godziny. Zalecono tomograficzne lub magnetycznego rezonansu magnetycznego mózgu i dostępne we wszystkich z wyjątkiem 16 przypadków. Śmierć z przyczyn sercowych obejmowała śmiertelny zawał mięśnia sercowego (śmierć w ciągu 28 dni po zawale mięśnia sercowego), nagłą śmierć, zgon z powodu zastoinowej niewydolności serca, zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca podczas lub w ciągu 28 dni po interwencji, oraz wszystkie inne zgony przypisane do choroba wieńcowa. Pacjenci, którzy nieoczekiwanie zmarli i nie stwierdzili stężenia potasu powyżej 7,5 mmol na litr przed rozpoczęciem trzech ostatnich sesji hemodializy, uznano, że mieli nagłą śmierć z przyczyn sercowych.
Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały zgon z wszystkich przyczyn, wszystkie zdarzenia sercowe łącznie i wszystkie zdarzenia naczyniowo-mózgowe łącznie. Śmierć z jakiejkolwiek przyczyny innej niż choroba serca lub choroba naczyń mózgowych była traktowana jako konkurencyjne ryzyko.
Centralne laboratorium wykonało wszystkie analizy
[patrz też: apteka internetowa tania, do okulisty bez skierowania, badania okresowe w godzinach pracy ]
[więcej w: britport, ketrel lek, osteon świdnica ]

0 thoughts on “Atorwastatyna u pacjentów z cukrzycą typu 2 poddawanych hemodializie cd”