Skip to content

Atorwastatyna u pacjentów z cukrzycą typu 2 poddawanych hemodializie ad

11 miesięcy ago

503 words

Badania nad zachorowalnością i śmiertelnością w systemie nerkowym, fala 2,9 dowiodły, że ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych zostało zmniejszone o 36 procent wśród pacjentów otrzymujących statyny, w porównaniu z tymi, którzy nie otrzymywali statyn. Obawiano się o skutki uboczne statyn u pacjentów poddawanych hemodializie [10], ale dane z małych kohort okazały się uspokajające. 11. Badanie kliniczne u pacjentów z cukrzycą typu 2 poddawanych hemodializie z udziałem obecnego badacza, prospektywnych, randomizowanych, kontrolowanych placebo. został zaprojektowany, aby odpowiedzieć na te pytania. Metody
Projekt badania
Pacjenci z cukrzycą typu 2 w wieku od 18 do 80 lat, którzy otrzymywali hemodializę podtrzymującą przez okres krótszy niż dwa lata, zostali włączeni do 178 ośrodków w Niemczech. Kryteria wykluczenia obejmowały poziomy cholesterolu frakcji LDL o niskiej gęstości (LDL) na poziomie poniżej 80 mg na decylitr (2,1 mmol na litr) lub ponad 190 mg na decylitr (4,9 mmol na litr), poziomy triglicerydów większe niż 1000 mg na decylitr (11,3 mmol na litr); wartości funkcji wątrobowej ponad trzykrotnie wyższe od górnej granicy normy lub równe tym u pacjentów z objawową cholestatyczną chorobą żółto-wątrobową; choroba hematopoetyczna lub choroba ogólnoustrojowa niezwiązana ze schyłkową niewydolnością nerek; interwencja naczyniowa, zastoinowa niewydolność serca lub zawał mięśnia sercowego w ciągu trzech miesięcy poprzedzających okres rejestracji; nieudany przeszczep nerki; i nadciśnienie oporne na leczenie (tj. skurczowe ciśnienie krwi stale większe niż 200 mm Hg lub rozkurczowe ciśnienie krwi większe niż 110 mm Hg). Po przyjęciu leku leki obniżające stężenie lipidów przerwano, a pacjenci otrzymywali placebo podczas czterotygodniowej fazy wstępnej badania. Następnie kwalifikujący się pacjenci zostali losowo przydzieleni do podwójnie ślepej próby z atorwastatyną w dawce 20 mg raz na dobę lub w skojarzeniu z placebo. Dane rejestrowano po czterech tygodniach, a następnie co sześć miesięcy. Protokół został zatwierdzony przez komisję etyczną w centrum koordynacyjnym i 29 regionalnych komisji przeglądu instytucjonalnego. Konkretnie, etyczne implikacje włączenia grupy placebo – to znaczy nie dostarczania leków obniżających poziom lipidów do losowo przypisanych do grupy kontrolnej – zostały wzięte pod uwagę i uznane za akceptowalne. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów.
Badacze akademiccy prowadzili, zarządzali i koordynowali badanie. Główni badacze napisali protokół i przygotowali manuskrypt. Dane były monitorowane i gromadzone przez dwie umowne organizacje badawcze wspierane przez firmę Pfizer, z których jedna (Datamap) przechowuje dane. Uczelniany niezależny statystyk przeprowadził analizy statystyczne. Plan analizy statystycznej został ukończony, zanim baza danych została zablokowana i odblokowana.
Wygenerowany komputerowo kod randomizacji został przygotowany przez centralną jednostkę Pfizer, która była niezależna od lokalnego personelu badawczego. Leki zostały wstępnie zapakowane na podstawie rozmiaru bloku czterech pacjentów w każdym ośrodku. Każdy kolejny osobnik otrzymał następną kolejną liczbę do randomizacji, a kwalifikujący się pacjenci zostali przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymać badany lek lub placebo.
[hasła pokrewne: korekta oczu cena, radoskór, do okulisty bez skierowania ]
[przypisy: więzadło poboczne piszczelowe, sephia suszec, radoskór ]

0 thoughts on “Atorwastatyna u pacjentów z cukrzycą typu 2 poddawanych hemodializie ad”

  1. owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie